Regulamin kursu językowego EDUSTEPS.

 

1. Organizator kursu

1. Organizatorem kursu przygotowawczego jest Edusteps Sylwia Stepanenko z siedzibą w Warszawie przy ul. Uniejowskiej 3 m 39, NIP 845-172-52-93, REGON 511413034 nazywaną dalej Organizatorem.

 

2. Cel zajęć, program nauczania, nauczyciel

1. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego z języka angielskiego zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi
2. Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu opracowanych na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.
3. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela, posiadającego kwalifikacje zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego, w szczególności zaś wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje określone w rozporządzeniu MEN do nauczania języków obcych w szkołach publicznych.

 

3. Warunki nauczania

1. Zajęcia odbywają się w sali klasowej placówki oświatowej wskazanej na stronie internetowej Organizatora w zakładce kontakt.
2. Każdy rodzaj kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np. choroba nauczyciela) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę lub odbędą się z udziałem nauczyciela zastępcy.
3. W ramach kursu gimnazjalnego/ósmoklasisty przeprowadzany jest co najmniej jeden egzamin próbny.
4. Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 5 do 9 osób.
5. Postępy w nauce oraz uczęszczanie uczniów na zajęcia są monitorowane.

 

4. Zgłoszenia na kurs

1. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie na numer 514220877 lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej edusteps.pl/kontakt
2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska ucznia, danych kontaktowych oraz rodzaju kursu.

 

5. Uruchomienie kursu

1. Uruchomienie kursu jest warunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty za kurs.
2. Uczestnicy są informowani się o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
3. Harmonogramem kursów dostarczany jest uczestnikom przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Ze względu na proces formowania się grupy możliwe są zmiany w harmonogramie, w tym także opóźnienie w rozpoczęciu zajęć. W tym przypadku zajęcia, które się nie odbyły, będą odrobione w terminie późniejszym, także po zakończeniu kursu, jednak przed ustalonym przez CKE terminem egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty.
4. W przypadku niemożności odrobienia zajęć, które się nie odbyły z winy Organizatora część opłaty za kurs zostanie zwrócona uczestnikom na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kursu.
5. Kurs kończy się 31 marca 2019 roku. Jednak zajęcia mogą odbyć się dodatkowo w dwóch pierwszych tygodniach kwietnia 2019, przed planowanym terminem egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalisty z języka angielskiego, jeśli nastąpią odstępstwa od harmonogramu zajęć wynikłe z winy Organizatora (np opóźnienie w rozpoczęciu kursu lub nieobecność nauczyciela).

6. Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2018/2019

 

Rodzaj kursu Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Ilość spotkań
Kurs we

wtorki i czwartki

18, 20, 25, 27 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 6, 8, 13, 15, 20, 23, 27, 29  

4, 6, 11, 13, 18,

20

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 12, 14, 19, 21, 26, 28 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28    48
Kurs w soboty 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15 5, 12, 19, 26 16, 23 2, 9, 16, 23, 30     23

 

 

Dzień Godzina
Grupa 1 wtorek, czwartek 17.00- 18.00
Grupa 2 wtorek, czwartek 18.10- 19.10
Grupa 3 sobota 9.00- 10.30
Grupa 4 sobota 10.40- 12.10

 

 

7. Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności

1. Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na www.edusteps.pl/oferta.
2. Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość dokonania wpłaty w ratach. Harmonogram wpłat ratalnych znajduje się w zakładce oferta.
3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem lub opłacenie pierwszej raty wraz z kwotą pakietu edukacyjnego.
4. Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto podane w umowie.

5. Do pierwszej raty kursu należy wliczyć koszt pakietu edukacyjnego w wysokości 70zł. Pakiet edukacyjny jest integralną częścią kursu.
6. Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

 

8. Warunki rezygnacji

1. Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć w trakcie kursu w dowolnym momencie jego trwania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: kontakt@edusteps.pl
3. W przypadku opłaty za kurs wniesionej jednorazowo, należna nadpłata za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły jest zwracana uczestnikowi przelewem na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia.

 

9. Organizacja kursu

1. W trakcie trwania zajęć na sali mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy wraz z nauczycielem.
2. Uczestnik kursu może zostać skreślony za nieopłacenie kursu w ustalonych terminach, jak również z powodów dyscyplinarnych.
3. Na terenie szkoły, w której prowadzone są kursy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

 

10 . Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.
2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.